ABB LK/S 4.2
Systems components and Interface (Thiết Bị Giao Tiếp)

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ ghép nối mở rộng mạng EIB, MDRC.

Sử dụng để mở rộng mạng EIB (>Nx 64 thiết bị, N= 1, 2, 3… 12), 1mW

Sản phẩm thường mua kèm