KNX DALI GATEWAY: BỘ GIAO TIẾP TÍN HIỆU KNX-DALI

Liên hệ

  • Bình luận

Cổng KNX DALI-2 được chứng nhận DALI-2 và KNX. Nó có khả năng DALI multimaster, có thể truyền lệnh hai chiều từ KNX sang DALI và ngược lại. Hệ thống DALI và các thiết bị DALI riêng lẻ có thể được cấu hình bằng Phần mềm DALI Cockpit PC. Thông qua cơ sở dữ liệu sản phẩm của cổng trong Phần mềm KNX ETS, các thiết bị

Sản phẩm thường mua kèm